Wnioski do pobrania

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2017 roku o komornikach sądowych i egzekucji (kliknij w link by zapoznać się z ustawą).
Znajduje zastosowanie do postępowań egzekucyjnych wszczętych przed dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wnioski do pobrania

Wniosek o wszczęcie postępowania należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami wskazując jak najwięcej informacji o dłużniku w przedmiocie jego majątku, adresów zamieszkania bądź prowadzenia działalności gospodarczej. Do wniosku należy załączyć oryginał tytułu wykonawczego. Wniosek musi zostać czytelnie podpisany. Jeżeli wniosek składa pełnomocnik, do wniosku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

Wniosek Egzekucyjny

kliknij w ikonę by pobrać

Wniosek o podwyższenie alimentów   

kliknij w ikonę by pobrać