OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 • Administratorem Pani/a danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Andrzej Gajda, numer NIP: 9561931829 e-mail: torun.gajda@komornik.pl tel.: (56) 655 13 13.
 1. Dane osobowe uzyskane przy zawarciu umowy oraz w trakcie trwania umowy są przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz prawidłowego wykonania łączącej strony umowy za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu zapewnienia wykonania prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych takich jak ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz w celu marketingu bezpośredniego.
 2. Dane niezbędne do wykonania przez Administratora Danych obowiązków prawnych będą wykorzystywane:
  1. przez okres trwania umowy oraz wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 c RODO),
  2. przez okres, w którym przepisy szczególne nakładają obowiązek przechowywania danych, np. przepisy podatkowe (art. 6 ust. 1 c RODO)
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom przetwarzającym Pani/a dane osobowe we własnym imieniu w celu prawidłowego wykonania umów.
 2. Dane osobowe nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 3. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych. Na pisemny wniosek złożony Administratorowi każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo sprostowania danych, usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych do innego administratora. Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek w recepcji Administratora lub złożyć go w formie elektronicznej na podany adres e-mail w punkcie 1. Zakres poszczególnych praw oraz możliwości skorzystania z nich wynikają z przepisów prawa.
 4. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 5. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Administrator informuje także, że nie stosuje zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym systemu profilowania danych osobowych.
 7. Kontakt z Administratorem:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Andrzej Gajda, Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Prosta 35, 87-100 Toruń

numer NIP: 9561931829

e-mail: torun.gajda@komornik.pl

tel.: (56) 655 13 13.